Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ
Η αδιάκοπη πορεία από το έτος 1999 της ατομικής επιχείρησης με τίτλο “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.” εξελίχθηκε σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία το έτος 2007 με την επωνυμία “ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.” όπου στην συνέχεια και μέχρι σήμερα πήρε την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με τίτλο “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.”   
 
Η εταιρεία “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων και αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρείες της Κεντρικής Μακεδονίας διευρύνοντας συνεχώς το φάσμα εργασιών της επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και υλικοτεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. 
 
Η “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξης στους τομείς :
Οικοδομικών
Υδραυλικών
Οδοποιίας
Λιμενικών
Βιομηχανικών-Ενεργειακών
Ηλεκτρομηχανολογικών
 
Η “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” έχει εκτελέσει πληθώρα έργων (οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, αποχετευτικών κ.λ.π.) ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχων ή κατασκευαστικών κοινοπραξιών εκτέλεσης των έργων ή και ως υπεργολάβος.
Από το 2014 η  “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Το πιστοποιητικό ποιότητας εγγυάται την ορθή κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας.
 
Παράλληλα η “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” δεσμεύεται να διαδραματίσει θετικό ρόλο στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, προάγοντας τις ανθρώπινες αξίες και την κοινωνική συνοχή, καθώς τελικός αποδέκτης των έργων είναι ο πολίτης, καθώς όπως και να υιοθετεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Έδρα της εταιρείας είναι η Σίνδος Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 20Α, Τ.Κ. 57400, τηλ.: 2310796918 – fax: 2310796965) και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία.
 
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918